Foto

Blog

Novinky v oblastí daní - Daňový balíček 2023

ZMĚNY U DPH, PAUŠÁLNÍ DANĚ ČI WINDFALL TAX.

Oblast daní není nikterak jednoduchá. Pojďme si alespoň v krátkosti představit chystané změny v roce 2023:

1. Zavedení nové daně

Dočasná mimořádná daň, tzv. windfall tax, by měla fungovat jako 60% daňová přirážka, která bude aplikovaná na nadměrný zisk stanovený jako rozdíl mezi základem daně v daném roce a průměrem základů daně za poslední 4 roky (jde o roky 2018 – 2021) navýšeným o 20 %. Týkat se bude podniků v odvětvích, ve kterých dochází ke vzniku neočekávaných zisků, tedy výroby a obchodu s elektřinou a plynem, bankovnictví, těžby fosilních paliv a výroby a distribuce ropných a koksárenských produktů.

2. Zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH 

U DPH se zvýší roční limit pro povinnou registraci k dani z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč. 

3. Tři pásma paušální daně OSVČ

Nově se na 2 miliony korun zvýší i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Kvůli širokému rozpětí příjmů paušální poplatníků nebude měsíční paušální záloha pro všechny OSVČ ve stejné výši, jako je nyní, ale zavedou se 3 pásma odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka. 

4. Hranice příjmů pro podání přiznání se zvýší 

Ke zvýšení také dojde u minimální roční výše zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání, a to na 50 000 Kč. 

5. Mimořádné odpisy se prodlouží

Dále dojde k prodloužení mimořádných odpisů na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022 a 2023. Způsob stanovení mimořádných odpisů bude stejný, jako je v současné době u tohoto hmotného majetku pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. 

 6. OSVČ klesnou pokuty u kontrolních hlášení

V rámci DPH se změní také sankční režim u kontrolních hlášení. OSVČ a společnostem s ručením omezeným s jedním společníkem – fyzickou osobou se sníží pokuty za prohřešky u kontrolních hlášení na polovinu. Rovněž se bude nově odpouštět automaticky i jedna pokuta ve výši 10 000 Kč.

Aby se poloviční výše pokuty aplikovala v případě společnosti s ručením omezeným, musí být splněny následující podmínky: forma s. r. o., jediný společník a skutečnost, že společník je fyzická osoba.

Upraví se i lhůta pro reakci plátce na výzvu správce daně v případě, že má správce daně pochybnosti o správnosti nebo úplnosti údajů uvedených v kontrolním hlášení, a doručovanou prostřednictvím datových schránek. Aktuálně platí, že podnikatel musí zareagovat do 5 dnů od oznámení výzvy. Nově lhůta 5 pracovních dnů zůstane jen pro jiné způsoby doručování než do datové schránky. Pro doručení do datové schránky se lhůta prodlouží na 17 dnů ode dne dodání výzvy.

7. Změny u povinných přiznání u vlastníků datových schránek

Od roku 2023 se rozšíří počet osob, kterým bude ze zákona zřízena datová schránka. Nově půjde o veškeré podnikající fyzické osoby zapsané do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku a veškeré právnické osoby zapsané v registru osob. Vzhledem k tomu, že se původně datová schránka měla zřizovat i občanům, kteří poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace, obsahuje pro ně daňový balíček úlevu, podle které by nemusely nepodnikající fyzické osoby podávat přiznání elektronicky. Nakonec by se ale nepodnikajícím fyzickým osobám datové schránky ani zřizovat neměly.

8. Osvobození od daně z příjmů z bezúplatného převodu

V neposlední řadě se zpětně osvobodí zejména bytová družstva od daně z příjmů z bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových domech z majetku obce. Jak upřesnilo ministerstvo financí, jedná se o bytové domy, které byly postaveny v letech 1995–2007 za pomoci dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení nebo z programu podporujícího výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury a u nichž se obec zavázala bezúplatně nebo za 1 Kč a zpravidla po uplynutí 20 let převést svůj podíl na bytovém domě většinou na bytové družstvo.

Sněmovna schválila daňový balíček předminulý týden, a to s účinností od 1. ledna 2023.


Sledujeme pro Vás změny v daních i zákonech, Vaše ÚK Kawková

Zdroj: podnikatel.cz

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů
Mám zájem o službu Nejedná o závaznou objednávku, ale pouze zájem a vyžádání si více informací.

Navíc potřebuji:

Mzdovou agendu
Zpracování silniční daně

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.